Türkiye Cumhuriyeti

Tahran Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kasım 2011 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Trt Duyurusu , 03.11.2011

KASIM 2011 ER CELBlNDE SiLAHALTINA ALINACAK YUKUMLULERE AiT TRT DUYURUSU

1.  KASIM 2011 ER CELP DONEMiNDE SiLAHALTINA ALINACAK ER STATUSUNDEKi YUKUMLULERiN,
CELP VE SEVK iSLEMLERlNE lLİŞKiN HUSUSLAR, 1111 SAYILI ASKERLiK KANUNU'NUN 45’lNCi
MADDESi UYARINCA MUTEAKiP MADDELERDE AÇIKLANMISTIR.

2.    KASIM 2011 ER CELBi 1'lNCI GRUPTA SEVKE TABi YUKUMLULERiN 21-24 KASIM 2011,
2'NCi GRUPTA SEVKE TABl OLANLARIN 04-06 OCAK 2012 TARiHLERi ARASINDA SEVKLERl
YAPILACAKTIR.

3.  KASIM 2011 ER CELP DÖNEMiNDE;

A.  1991 DOGUMLU VE BUNLARLA IŞLEME TABi ER STATUSUNDEKi YUKUMLULERDEN, KAYITLI
OLDUGU ASKERLiK SUBESlNlN GENEL CELP DONEMi KASIM 2011 OLANLAR,

B.  CELP DONEMi KASIM 2011 OLMADIGI HALDE, KASIM 2011 CELP DONEMiNDE SiLAHALTINA
ALINMAK iSTEYEN YUKUMLULERDEN BU TALEPLERi UYGUN BULUNANLAR,

C.  YASAL NEDENLERLE ASKERE SEVKLERi TEHiR EDiLENLERDEN, KASIM 2011 ER CELP
DONEMiNDE SEVKE TABi OLANLAR,

C. 1111 SAYILI ASKERLiK KANUMUNUN 86 VE 89'UNCU MADDELERiNE TABi iKEN AYNI KANUNUN 36'NCI MADDESi GEREOiNCE ERTELEMELERi YAPILAN VE ERTELEMELERi 31 ARALIK 2011 TARIHiNDE SONA ERECEK YUKUMLULER 02 OCAK 2012 TARiHiNDE SEVK iSLEMiNE TABi TUTULACAKLARDIR.

4.      SEVKE TABi YUKUMLULER, SEVK EDiLECEKLERi EĞiTiM MERKEZLERlNi 03 KASIM 2011
TARiHiNDEN iTiBAREN e-DEVLET KAPISI UZERlNDEN www.turkive.qov.tr                                  ADRESiNDEN
OĞRENEBiLECEKLERDiR.

5.  KASIM 2011 ER CELP DONEMiNDE SEVKE TABi YUKUMLULERiN iSiM LlSTELERl, 03 KASIM 2011
TARiHiNDEN iTiBAREN ASKERLiK SUBELERiNDE iLAN EDiLECEKTiR.

6.              YUKUMLULER SEVK iSLEMLERiNi YAPTIRMAK İÇiN; NUFUS CUZDANLARI iLE BiRLiKTE 03 KASIM 2011 TARiHiNDEN iTiBAREN ASKERLIK SUBELERlNE BASVURARAK SEVK EVRAKINI ALABiLECEKLERDiR.

7.              KASIM 2011 ER CELBi 1'lNCl GRUPTA SEVKE TABi OLANLARDAN 24 KASIM 2011 DAHlL, 2'NCi GRUPTA SEVKE TABi OLANLARDAN 06 OCAK 2012 DAHiL, 02 OCAK 2012 TARiHiNDE SEVKE TABi OLANLARDAN AYNI GUN ASKERLiK SUBELERiNE MURACAAT EDEREK SEVK iSLEMiNl YAPTIRMAYANLAR iLE SEVK EVRAKINI ALDIKLARI HALDE KENDiLERiNE TANINAN YASAL YOL SURESl SONUNA KADAR BiRLiKLERiNE KATILMAYANLAR, 1111 SAYILI ASKERLiK KANUNU'NUN 89'UNCU MADDESi GEREGlNCE BAKAYA iSLEMiNE TABi TUTULACAKLARDIR.

 

8.        AYRINTILI BiLGi www.asal.msb.aov.tr İNTERNET ADRESlNDE VE TRT TELETEKST SAYFALARINDA YER ALMAKTADIR.

9.        1111 SAYILI ASKERLiK KANUNU'NUN 45'lNCl MADDESi GEREOiNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLIĞ NiTELiĞiNDEDiR.